ศูนย์ข้อมูลธุรกิจจัดการแข่งขัน “คิดดี…มีรวย2” Think Smart Get Rich

act2.jpg
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอเชิญนักศึกษา ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน กับโครงการ “คิดดี…มีรวย 2” Think Smart Get Rich
ชิงรางวัลจากคณะวิทยาการจัดการ

ตารางกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
1. วันที่ 20 ธ.ค.59 อบรมเชิงปฏิบัติการทำความเข้าใจวิธีการเเละขั้นตอนการทำแผนธุกิจ
2. วันที่ 14 มกราคม 2560 แต่ละทีมนำเสนอความคืบหน้าครั้งที่ 1 พร้อมการเสนอเเนะโดยอาจารย์พี่เลี้ยงของแต่ละทีม เพื่อนนำปรับแก้ไข
3. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการจากภายนอกฟังการนำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
4. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นำเสนอผลงานพร้อมตัดสินการแข่งขันแผนธุรกิจ

เงื่อนไขการรับสมัคร
1.เป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขา ทุกชั้นปี
2.มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสินค้าและบริการ เริ้มต้นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
3.กำหนดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2559
โดยให้นักศึกษาหาทีมที่สนใจและมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอสินค้าทีมละ 3 คน
(ไม่จำเป็นต้องเป็นสาขาเดียวกันหรืออย่างน้อยสาขาละ 1 ทีม)   สามารถขอรับใบสมัครได้ที่อาจารย์กรรมการศูนย์
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.bicmanage.wordpress.com
ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ >>   ใบสมัครการแข่งขันคิดดีมีรวย

เงื่อนไขการให้คะแนน
1.แนวคิด แรงบันดาลใจ ชื่อสินค้า และตราสินค้า
2.วัตถุดิบ
3.กลุ่มเป้าหมาย
4.ต้นทุน
5.ผลิตภัณฑ์และสินค้า

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาคารเรียนรวม 19 หน้าห้อง 19301

หรือติดต่อ
อาจารย์ญาณินท์ ทองมาก
   โทร. 081-916-5114
E-mail: yanin_ph@hotmail.com

อาจารย์เยาว์ธิดา รัตนพลแสน   โทร.085-647-7745
E-mail: yaothida4667@hotmail.com

อาจารย์ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ  โทร.091-0518338
E-mail: tamasornlru@gmail.com

เว็บไซต์
http://www.bicmanage.wordpress.com

Advertisements